قابل توجه دانشجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی متقاضی وام صندوق رفاه

:

جهـت انجـام امـور مربـوط بـه وام دانشـجویی بـه سـایت صـندوق رفـاه مراجعـه نماییــد. در صــورت اخــذ وام دانشــجویی در نیمســال هــاي گذشــته بــراي نیمســال جدیــد درخواســت مجــدد در ســایت صــندوق رفــاه دانشــجویان الزامــی اســت . ضمنا آخرین مهلت ثبت نام ۱۴۰۲/۰۳/۰۷می باشد. در صــورت ابهــام در انجــام امــور ثبــت نــام بــا شــماره تلفــن ۰۸۴۳۲۲۰۱۴۱۶ تماس حاصل فرمایید.

آدرس سایت صندوق رفاه
https//refah.swf.ir

نسخه آزمایشی

دسترسی سریع به اتوماسیون ها

Quick Access

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts. Lorem Ipsum has been the industry's stan dard dummy text ever since the 1500s.

Manage Users

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts. Lorem Ipsum has been the industry's stan dard dummy text ever since the 1500s.

Fully Secured

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts. Lorem Ipsum has been the industry's stan dard dummy text ever since the 1500s.