بازدید دانشجویان  گروه معماری و عمران  از پروژه ۶۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن ایلام

10:06:21

بازدید دانشجویان گروه معماری و عمران از پروژه ۶۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن ایلام
بازدید دانشجویان گروه معماری و عمران از پروژه ۶۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن ایلام
بازدید دانشجویان گروه معماری و عمران از پروژه ۶۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن ایلام
بازدید دانشجویان گروه معماری و عمران از پروژه ۶۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن ایلام
بازدید دانشجویان گروه معماری و عمران از پروژه ۶۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن ایلام

Template Design:Dima Group