تقویم آموزشی

 

 

تقویم آموزشی  سال تحصیلی  97-96 موسسه آموزش عالی باختر ایلام

نیمسال اول

 

ردیف

عنوان فعالیت

زمان اجرای فعالیت

1

انتخاب واحد

26/06/96 لغایت 30/06/96

2

شروع کلاسها

01/07/96

3

حذف و اضافه

10/07/96 لغایت 12/07/96

4

حذف  تک درس (اضطراری)

02/10/96

5

پایان کلاسها

21/10/96

6

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

16/10/96 لغایت 21/10/96

7

امتحانات

23/10/96 لغایت 5/11/96

 

 

 

نیمسال دوم 

 

ردیف

عنوان فعالیت

زمان اجرای فعالیت

1

انتخاب واحد

9/11/96لغایت 12/11/96

2

شروع کلاسها

14/11/96

3

حذف و اضافه

28/11/96 لغایت 30/11/96

4

حذف  تک درس (اضطراری)

7/3/97

5

پایان کلاسها

17/3/97

6

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

19/3/97  لغایت 23/3/97

7

امتحانات

28/3/97  لغایت 7/4/97