دانشجویان مشروحه زیر در اسرع وقت به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند،

دانشجویان مشروحه زیر در اسرع به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند، بدیهی است عواقب عدم مراجعه ایشان به عهده ی خود دانشجو می باشد
1-محمدحدادی
2-عرفان پوراسماعیل
3-کسری آذرخش
4-حسین شیروانیان
5-مهدی ملک پور
6-یزدان محمدی
7-مسعود مرادیان
8-محمدرضا کارونی
9-وحید سلیمانی نیا
10-محسن عزیز نژاد
11-مهدی فتاحی
12-علیرضا کسایی
13-امید تهرانی زاده
14-عارف محمدی
15-حامدپوردهقان
16-مهدی نظری
17-بهروز بیرامی

 

دانشجویان زیر به واحد فناوری اطلاعات مراجعه نمایید:
۱-فاطمه هاشمی
۲-مهدی هاشمی