اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 98/03/20  به سامانه مندرج درسايت دانشگاه  به نشاني www.bakhtar.ac.ir مراجعه نمایند.

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 98/03/20  به سامانه مندرج درسايت دانشگاه  به نشاني www.bakhtar.ac.ir مراجعه نمایند.

جهت دريافت كارت ورود به جلسه رعایت موارد ذیل الزامی است:

 

* مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي 96 و قبل از آن: حداكثر بدهي  شهریه آموزشی تا سقف 3000000ريال

* مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي97: تسويه كامل بدهي

*مقطع كارشناسي ارشد : حداكثر بدهي  شهریه آموزشی تا سقف 5000000 ريال

* تسويه كامل شهريه خوابگاهي

                                                                                                                                                                                                                              امور شهريه و صندوق رفاه