قابل توجه کلیه دانشجویان معدل الف

قابل توجه کلیه دانشجویان معدل الف بر اساس قوانین آموزشی انتخاب واحد تا سقف 24 واحد در صورت رعایت قوانین آموزشی شامل رعایت پیش نیاز و هم نیاز، عدم تداخل کلاسی و امتحانی و .... امکان پذیر می باشد.