اطلاعیه امور شهريه در خصوص انتخاب واحد نیم سال اول ۱۳۹۷

دانشجويان محترم مي توانند جهت انتخاب واحد  از تاريخ   1397/6/20از طريق سامانه سما  در سايت دانشگاه به آدرس www.bakhtar.ac.ir   اقدام نمايند.

*   صدور مجوز انتخاب واحد براي مقاطع تحصيلي بشرح ذيل مي باشد:
* مقاطع كارداني و كارشناسي :تسويه بدهي ترم قبل + پرداخت علي الحساب3/000/000 ريال
* مقطع كارشناسي ارشد :تسويه بدهي ترم قبل + پرداخت علي الحساب 5/000/000 ريال

 امورشهريه و صندوق رفاه