اردوی راهیان نور(دانشجویان دانشگاه باختر)

 

اردوی راهیان نور(دانشجویان دانشگاه باختر)به روایت تصویر

اردوی راهیان نور(دانشجویان دانشگاه باختر) ک به همت امورفرهنگی دانشگاه باختر و بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.