کنفرانس بین آلمللی مدیریت بازاریابی دیجیتال بانکی

دانشگاه باختر به اتفاق دانشگاه ایلام ، دانشگاه کردستان ، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی  در زمره حامیان معنوی  کنفرانس بین آلمللی مدیریت بازاریابی دیجیتال بانکی که توسط انجمن علمی بازاریابی ایران  در ابان ماه سالجاری برگزار می گردد  قرار گرفت .
ضمنا آقای دکتر لطیف امامی از مدرسین حوزه مدیریت دانشگاه نیز بعنوان عضو کمیته علمی کنفرانس  انتخاب گردید .

ورود کاربران

 

ورود کاربران