اطلاعیه ے شروع انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم از تاریخ شنبه ۱۹ بهمن آغاز خواهد گردید.