اطلاعیه ی مهم تسویه حساب مالی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به نزدیک شدن پایان نیمسال تحصیلی و لزوم دریافت

کارت ورود به جلسه، نسبت به تسویه ی بدهی خود تا قبل از شروع امتحانات اقدام نمایید.

واحد شهریه و صندوق رفاه