نشست اعضای بسیج دانشجویی با معاون آموزشی و مدیراموردانشجویی

این نشست در روز هشتم اردیبهشت ماه باحضور معاون آموزشی جناب آقای مهندس درویشی و مدیرامور دانشجویی آقای مهندس مروتی به همراه تعدادی از اعضای بسیج دانشگاه برگزارشد و پیرامون مسائل جاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.