برگزاری برنامه ی صبحانه ی سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه برنامه ی صبحانه ی سلامت دانشگاه مورخ 18 و22آذرماه در دانشگاه توسط واحد تربیت بدنی برگزار گردید.در این برنامه یک وعده صبحانه ی سالم بین دانشجویان جهت ترویج فرهنگ مصرف صبحانه ی سالم توزیع گردید.