برگزاری نشست هم اندیشی دانشجویان ممتاز با مسئولین دانشگاه

جلسه ی هم اندیشی مسئولین دانشگاه با دانشجویان ممتاز کلیه ی مقاطع تحصیلی در روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه برگزار

گردید.دراین جلسه ریاست محترم دانشگاه، جناب اقای دکتر حسین زاده، رئیس محترم هیئت امنا جناب اقای دکتر مروتی و جناب اقای دکتر

درویشی معاونت محترم آموزشی ایراد سخنرانی نمودند و جلسه با پرسش و پاسخ درخصوص مسائل  دانشگاه و دانشجویان ادامه پیدا کرد و

پس از برگزاری نماز و صرف شام به پایان رسید.